فونت علي الحساب راهنما
شماره اشتراک:        
نام:   ناحيه: گروه:
نشاني:
شماره اشتراک:   کد آدرس: نوع مصرف:
شماره سريال شمارشگر: شماره سري: تعداد واحد:
کد پستي: ظرفيت:
رقم پيشين:   تاريخ قرائت پيشين:      مبلغ قابل پرداخت:
رقم فعلي:   تاريخ قرائت فعلي:     مهلت پرداخت:
کارکرد: مقدار مصرف:   تعداد بدهي:
آبونمان: بهاي گاز مصرفي: وضعيت پرداخت:
ارزش افزوده: بدهي گذشته:   بيمه:
بدهي متفرقه: مانده بدهي: عوارض گازرسانی:
مانده هزار ريال قبض قبل:   کسر هزار ريال:  
شرکت گاز استان خراسان رضوي
      CopyRight© 2011  Khorasan Razavi Gas Company