فونت سوابق قبوض راهنما
شماره اشتراک:          
نام:   ناحيه: گروه:
نشاني:
شماره اشتراک:   کد آدرس: نوع مصرف:
شماره سريال شمارشگر: شماره سري: تعداد واحد:
کد پستي: ظرفيت: مانده نهایی:
شماره سري: نوع مصرف: مبلغ قبض: مهلت پرداخت:
رقم پيشين: تاريخ قرائت پيشين: هزینه خدمات مستمر: بهاي گاز مصرفي:
رقم فعلي: تاريخ قرائت فعلي: عوارض: بدهي گذشته:
کارکرد: مقدار مصرف: بدهي متفرقه: مانده بدهي:
عوارض گازرسانی:            
مانده هزار ريال: کسر هزار ريال: بيمه: مبلغ اصلي قبض:
شناسه قبض: شناسه پرداخت: تعداد بدهي: وضعيت:
تاريخ پرداخت: مبلغ پرداخت: تعداد واحد:  
شرکت گاز استان خراسان رضوي
      CopyRight© 2011  Khorasan Razavi Gas Company